28 november, 2016

Från vision till verklighet

För att en vision ska göra nytta måste den användas, diskuteras och hållas levande.  Då bidrar den till att hela organisationen strävar åt samma håll och stärker organisationen och vår utveckling. Vår vision blir levande genom att vi tar ta stöd och hjälp i visionen både i stora och små vägval. För arbetet med att förverkliga visionen pågår hela tiden, i stort och smått.

Vision 2030 är vägledande i vår mål- och resultatstyrning. Den ska inspirera, engagera och utmana oss att formulera och prioritera mål och aktiviteter som utvecklar våra verksamheter i visionens riktning. Utifrån visionen fattar kommunfullmäktige beslut om kommunens mål och bolagens ägardirektiv. Kommunens mål och bolagens ägardirektiv är sedan utgångspunkten när nämnder, styrelser och verksamheter skapar sina mål och planer.

Vid medarbetarsamtalet formuleras medarbetarens uppdrag och personliga mål utifrån verksamhetens uppdrag och mål.

Målkedjan

Genom målkedjan skapas en process där det blir tydligt vad vi som organisation ska prioritera och hur vi tillsammans omsätter visionen och våra övergripande mål genom hela verksamheten.  Målkedjan ska ge oss möjlighet att skapa en tydlig koppling mellan visionen, kommunens mål, nämndens/styrelsens mål, verksamhetens mål ända ner till medarbetarens mål.

bjuv2030_modell_ma%c2%a6elkedja_1_green